EDTA tubes

K2 EDTA tubes light green cap

K2 EDTA tubes light green cap
Codice Descrizione
22056 Collection Test tube 12x56 mm with K2 EDTA x 2,5 ml of blood light green cap
22058 Collection Test tube 13x75 mm with K2 EDTA x 2,5 ml of blood light green cap
22055 Collection Test tube 12x86 mm with K2 EDTA x 2,5 ml of blood light green cap
22054 Collection Test tube 12x86 mm with K2 EDTA x 5 ml of blood light green cap
22053 Collection Test tube 16x60 mm with K2 EDTA x 2,5 ml of blood light green cap
22052 Collection Test tube 16x60 mm with K2 EDTA x 5 ml of blood light green cap

K2 EDTA tubes lavender cap

K2 EDTA tubes lavender cap
Codice Descrizione
32063 Collection Test tube 13x75 mm with K2 EDTA x 3 ml of blood lavender cap
32054 Collection Test tube 12x86 mm with K2 EDTA x 5 ml of blood lavender cap

K3 EDTA tubes with dark green cap

K3 EDTA tubes with dark green cap
Codice Descrizione
22107 Collection Test tube 12x56 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap
22109 Collection Test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood green cap
22115 Collection Test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 3 ml of blood dark green cap
22116 Collection Test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 4 ml of blood dark green cap
22106 Collection Test tube 12x86 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap
22105 Collection Test tube 12x86 mm with K3 EDTA x 5 ml of blood dark green cap
22104 Collection Test tube 16x60 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood dark green cap
22103 Collection Test tube 16x60 mm with K3 EDTA x 5 ml of blood dark green cap

K3 EDTA tubes violet cap

K3 EDTA tubes violet cap
Codice Descrizione
32107 Collection Test tube 12x56 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood violet cap
32109 Collection Test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 2,5 ml of blood violet cap
32115 Collection Test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 3 ml of blood violet cap
32116 Collection Test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 4 ml of blood violet cap
32105 Collection Test tube 12x86 mm with K3 EDTA x 5 ml of blood violet cap

K3 EDTA tubes Automed ® pierceable cap

K3 EDTA tubes Automed ® pierceable cap
Codice Descrizione
22124 Automed ® test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 2 ml of blood pierceable violet rubber cap
22125 Automed ® test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 3 ml of blood pierceable violet rubber cap
22134 Automed ® test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 2 ml of blood pierceable green rubber cap
22135 Automed ® test tube 13x75 mm with K3 EDTA x 3 ml of blood pierceable green rubber cap


     Contact Us